§ 1.
Informacje ogólne
1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych w związku z korzystaniem z Serwisu www.htsystem.waw.pl (dalej jako Serwis) oraz usług świadczonych za jego pośrednictwem.
2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą,
w szczególności zapewnia, by zbierane przez niego dane były przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu
z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
3. W trosce o bezpieczeństwo danych powierzonych Administratorowi w ramach Serwisu opracował on wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym, stale kontroluje ich wykonywanie i sprawdza ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
4. W ramach powyższego Administrator opracował i wdrożył środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
5. W związku z powyższym, Administrator – szanując prawo do prywatności i dbając o bezpieczeństwo danych – zapewnia w ramach Serwisu oraz usług świadczonych za jego pośrednictwem następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
a) zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem;
b) dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła;

§ 2.
Administrator danych osobowych
1. Administratorem Twoich danych osobowych są:
Hawryluk Tomasz HTSystem NIP: 5381644641 prowadzący działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej
pod nazwą Hawryluk Tomasz HTSystem, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej (dalej jako Administrator).
2. Kontakt do Administratora Twoich danych osobowych:
a) adres poczty elektronicznej: biuro@htsystem.waw.pl;
c) numer telefonu: 606 595 066.
3. Możesz porozumiewać się z Administratorem za pomocą adresów oraz numerów telefonów podanych
w niniejszym paragrafie.
§ 3.
Definicje
1. Administrator – podmiot wskazany w § 2.;
2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym
IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innej podobnej technologii;
3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
4. Serwis – strona internetowa htsystem.waw.pl wraz ze wszystkimi jej funkcjami.
5. Pliki Cookies – niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Serwisu (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający Serwis).

§ 4.
Jakie dane przetwarzamy
1. Dane osobowe, które otrzymaliśmy od Ciebie w ramach korzystania z Serwisu oraz usług świadczonych za jego pośrednictwem, w tym zapisywanych w plikach Cookies, które są instalowane
w Serwisie przez nas lub podmioty, z którymi współpracujemy w zakresie marketingowym, operacyjnym lub technologicznym.
§ 5.
Cel, podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
1. Każdorazowo cel, zakres oraz podstawa prawna przetwarzania przez Administratora Twoich
danych osobowych wynika z działań podejmowanych przez Ciebie w ramach Serwisu.
2. W związku z powyższym Twoje Dane Osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora
w następujących celach:
a) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie korzystania z Serwisu, w tym udostępniania gromadzonych w nim treści – podstawą prawną jest wówczas niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
b) w celu obsługi zapytań, zgłoszeń kierowanych do Administratora przez formularz kontaktowy, w tym przygotowania oferty, wyceny, powadzenia korespondencji i kontaktowania się
w związku ze świadczeniem usług – podstawą prawną jest wówczas niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
c) w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną jest wówczas uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności
i świadczonych usług;
d) w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw.

§ 5.
Prawa jakimi dysponujesz
1. W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:
a) prawo dostępu do treści danych, w tym informacji o ich przetwarzaniu;
b) prawo uzyskania kopii danych osobowych;
c) prawo sprostowania danych;
d) prawo usunięcia danych, jeżeli:
– Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których są przetwarzane;
– wycofałeś zgodę, na której opierało się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej ich przetwarzania;
– wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania i nie ma innych uzasadnionych podstaw ich przetwarzania przez Administratora, lub wniesiesz sprzeciw wobec ich przetwarzania w celach marketingowych;
– dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
– dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim.
Zaznaczyć przy tym należy, iż prawo do żądania usunięcia danych osobowych nie będzie mogło być jednak przez Ciebie zrealizowane w zakresie, w jakim Administrator musi je nadal przetwarzać, aby wywiązać się z obowiązku prawnego, lub jeżeli dalsze przetwarzanie jest konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony jego roszczeń.
e) prawo ograniczenia przetwarzania danych;
f) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych;
g) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie
w zakresie jakim są przetwarzane na tej podstawie, przy czym skorzystanie z tego prawa
nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
h) prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora
danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo do ich przesłania innemu administratorowi,
w przypadku, gdy Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w celu realizacji zawartej umowy.
2. W celu skorzystania z w/w uprawnień skontaktuj się z Administratorem (dane powyżej) poprzez:
a) przesłanie wniosku na adres e-mail: biuro@htsystem.waw.pl;
Jeżeli Administrator będzie mieć uzasadnione wątpliwości co do tożsamości składającego żądanie, może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia Twojej tożsamości.

§ 6.
Komu mogą być przekazywane Twoje dane osobowe
1. Z uwagi na prowadzenie przez Administratora działalności wymagającej przetwarzania,
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym, w tym w szczególności partnerom handlowym, dostawcom, podwykonawcom, jak i podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, podatkowe, finansowe, doradcze i informatyczne. Podmioty te mogą dokonywać przetwarzania Twoich danych tylko na wyraźne zlecenie Administratora i wyłącznie
w zakresie niezbędnym do realizacji umów zawartych w ramach Serwisu.
2. Ponadto Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących osoby, której dane dotyczą, właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

§ 7.
Okres przez jaki będą przetwarzane Twoje dane
1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy przede wszystkim od rodzaju świadczonej usługi, obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa oraz celu i podstawy prawnej przetwarzania danych. W związku z tym ostatnim wskazać należy, iż:
a) w przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora –
są one przetwarzane przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych;
b) w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – są one przetwarzane do czasu jej wycofania;
c) w przypadku przetwarzania danych na podstawie niezbędności do zawarcia i wykonania umowy – są one przetwarzane do momentu jej rozwiązania.
2. W każdym jednakże przypadku przetwarzania Twoich danych przez Administratora będą
one przetwarzane do czasu, gdy będzie to niezbędne dla ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i zakresie w jakim będą wymagały tego przepisy prawa.
3. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

§ 9.
Pliki Cookies
1. Administrator może wykorzystywać pliki Cookies.
2. Pliki cookies wykorzystywane przez Administratora mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania z witryny i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z witryny.
3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma jednak możliwość określenia warunków korzystania z tych plików za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Może np. częściowo (czasowo) ograniczyć lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies, z tym że w tym ostatnim przypadku może to wpłynąć na działanie niektórych z funkcji Serwisu.

4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są również istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies w ramach Serwisu. Zgodnie bowiem z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W przypadku zatem jej braku należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
5. Szczegółowe informacje dot. zmiany ustawień w zakresie plików Cookies dostępne są w dziale pomocy danej przeglądarki internetowej.

§10.
Polityka Google AdWords Remarketing
1. Serwis korzysta także z usługi Google Analytics, zbierającej przy użyciu plików cookies anonimowe informacje o stronach Serwisu odwiedzanych przez poszczególnych jego Użytkowników. Szczegółowe zasady dotyczące polityki prywatności Google Analytics znajdują się na stronie:
http://www.google.com/intl/pl/analytics/privacyoverview.html.
2. Dodatkowo, Serwis korzysta z kodów remarketingowych Google AdWords oraz Google Analytics reklamodawców displayowych. Kody te używane są do tworzenia list remarketingowych w celu dopasowania do Użytkowników, którzy odwiedzili stronę Serwisu, zindywidualizowanych reklam, a następnie ich wyświetlenie w sieci reklamowej Google AdWords, wyszukiwarce Google, a także na witrynach internetowych podmiotów będących uczestnikami sieci partnerskiej Google.
3. Serwis wykorzystując funkcję „podobni odbiorcy”, działa w obrębie systemu Google AdWords i sprawdza, jak w ostatnich trzydziestu dniach wyglądało przeglądanie witryn w sieci reklamowej i poddaje te informacje działaniu mechanizmu kierowania kontekstowego, aby określić profil odbiorców remarketingu. Na jego podstawie Google AdWords znajduje grupę nowych użytkowników, którzy mają podobne wzorce przeglądania, jak osoby z listy remarketingowej Administratora. Lista ta nie jest nigdy tworzona w oparciu o historię przeglądania stron o tematyce uznanej za drażliwą, np. związanej z kwestiami rasy, wyznania, orientacji seksualnej czy stanu zdrowia.
4. Korzystając z narzędzi remarketingu oraz funkcji „podobni odbiorcy”, Portal nie gromadzi za pośrednictwem plików cookies danych osobowych Użytkowników (tj. imię, nazwisko, adres), a jedynie historię przeglądania, a co za tym idzie – Użytkownik pozostaje anonimowy.
5. Użytkownik ma możliwość zrezygnowania ze zbierania poprzez Google AdWords oraz Google Analytics kodów remarketingowych oraz kodów reklamodawców displayowych, a także z wyświetlania niestandardowych reklam w sieci reklamowej Google.

§ 10.
Postanowienia końcowe
1. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają jednakże niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób przez niego nadzorowane. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy. Z tego też względu Administrator zaleca, by po przejściu na w/w strony zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza bowiem Polityka Prywatności dotyczy tylko i wyłącznie Serwisu.
2. Niniejsza Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
Tym samym Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Polityce Prywatności Serwisu, na które może wpłynąć m.in. rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych, czy też rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
3. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do postanowień niniejszej Polityki Prywatności skontaktuj się
z Administratorem (dane powyżej).